Sản phẩm

˄
˅

Máy điện tim 3,6,12 kênh

Model
Hãng sản xuất

Đặc điểm kỹ thuật