Sản phẩm

˄
˅

Máy thở không xâm nhập

Model
Hãng sản xuất Convidien - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật