Sản phẩm

˄
˅

Mô hình giải phẫu

Model
Hãng sản xuất 3B - Đức

Đặc điểm kỹ thuật