Sản phẩm

˄
˅

Tủ làm ấm dịch truyền

Model Amsco Warming cabinet
Hãng sản xuất

Đặc điểm kỹ thuật